KOCASİNAN GENÇLİK KULÜBÜ 

ÜYE AYDINLATMA METNİ 

 

 

KVKK’nın 10. maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma    yükümlülüğü yüklemiş olup, işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız. 

 

Gençlik Kulübü, üyeliğiniz kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, söz konusu kişisel verilerinizin Kocasinan Gençlik Kulübü tarafından, KVKK’da yer alan genel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmakta olduğunu belirtmek isteriz. 

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatı ile Kocasinan Gençlik Kulübü, Kocasinan Belediyesi nezdinde, Gençlik Kulübü faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine katılacak olan 18 yaş üstü üyelerin şahsından / 18 yaş altı üyelerin yasal temsilcilerinden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurumumuzca işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Veri Sorumlusu: KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Buna göre; veri sorumlusu Kocasinan Belediyesi’nin bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: 

Veri Sorumlusunun Kimliği: Kocasinan Belediyesi

Adres: Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No:10 Kocasinan / KAYSERİ

İnternet sitesi: https://www.kocasinan.bel.tr/ 

Tel: 0352 222 70 00 

 

Veri sorumlusu olarak, kişisel verileriniz genel ilkelere uygun olacak şekilde işlenecektir. 

Genel İlkeler

1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

d)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar    muhafaza edilme.

KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

2. İşlenen Kişisel Veriler

Kocasinan Gençlik Kulübü üyelerine ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup işlemeye konu olabilecek kişisel veriler belirtilmiştir.

 

Üye müracaat formunda talep edilen kişisel veriler;

Kimlik Verisi: Ad, soyada, doğum tarihi, T.C kimlik no,

İletişim Verisi: telefon numarası, e-posta, adres bilgisi (Sadece il/ilçe olacak şekilde talep edilecektir.)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Gerçek kişiye ait fotoğraf ve kamera kayıtları, 

Kayıtların sosyal medya da paylaşılması, (Açık rıza kaydı alınmak şartı ile)

Mesleki Deneyim: Okul bilgisi, bölüm bilgisi, sınıf bilgisi

Aile ve Yakının Verisi: 18 yaş altı üyelerin velisi/yakını bilgisi (ad soyad, telefon)

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kan grubu, sağlık durumu ve zorunlu ilaç bilgisi, (Açık rıza kaydı alınmak şartı ile) 

İşlem Güvenliği: İnternet trafiği verisi (IP numarası)

Diğer: Metin alanlarında bulunan kişisel veriler. (Üyelere sorulan sorulara istinaden zorunlu olmamak kaydıyla verilen cevaplar. Örneğin ilgi alanlarınız, beklentileriniz nelerdir? vb. sorular.) 

 

3. İşleme Amaçları

Üye müracaat formunda yer alan kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. 

 

Gençlik Kulübü tanımlanan amaçlar doğrultusunda;

 

amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

   Açık Rıza Gerektiren Haller

 

 KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kan Grubu Bilgisi: Acil durumlarda müdahale edilebilmesi,

 

 KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Sağlık Problemi Bilgisi: Acil durumlarda müdahale edilebilmesi,

 

KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Düzenli Kullanmak Zorunda Kaldığı İlaç Bilgisi: Acil durumlarda müdahale edilebilmesi,

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kocasinan Gençlik Kulübü etkinlikleri ve üyelerimizin vefat haberi, doğum günü kutlaması veya özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dahil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kocasinan Belediyesi ve/veya iştiraklerinin anlaşmalı olduğu 3. firmaların ürün, avantaj, indirim ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi amacıyla Gençlik kulübü ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi, 

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kocasinan Belediyesi ve/veya İştirakleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda görüntünüzün alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün veya kendinizin sağlamış olduğu görselin dergi, web sitesi ve sosyal medya hesapları platformlarda yayınlanabilmesi,

 

Amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

 

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde işlenmekte ve aşağıda yer alan taraflarla sınırlı olmak üzere aktarılacaktır.

 

 

     Toplanan kişisel verileriniz yabancı ülkelere aktarılmamaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz üye müracaatınız esnasında üye müracaat formları aracılığıyla (elektronik formlar ve basılı formlar) veya çeşitli etkinliklerde yazılı olarak veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır. 

 

Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 3. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte ve kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır. 

 

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen hukuki sebepler;

MADDE 5

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

 

 

6. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır. 

7. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://kocasinan.bel.tr/img/kocasinan_kvkk.pdf adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

Kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu https://kocasinan.bel.tr/img/kocasinan_kvkk.pdf  internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak;

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Kocasinan Gençlik Kulübün yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen muhtelif şekillerde ve yazılı olarak iletmeniz mümkündür. Eğer başvuru yazılı yapılacaksa işbu formun çıktısı alınarak başvuru yapılmalıdır. Form zarfa konulmalı ve üzerine “Kişisel Verilere Yönelik Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

 

Başvuru formunu; 

  1. -İlgilinin bizzat başvurusu ile; 
  2. -İadeli taahhütlü posta ile; 
  3. -kocasinanbelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine; 
  4. -Noter kanalı ile; 

Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.


 

 

Telefon

0352 222 70 00
Bizimle iletişime geç

Aşağıdaki alana

mesajını bırakabilirsin